Povinné informace

Vyhlášky obce

Vyhláška č.2/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č.1/2019
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Nemile

Vyhláška č.3/2018
kterou se vydává požární řád obce Nemile

Vyhláška č.2/2018
kterou se zrušují některé obceně závazné vyhlášky obce

Vyhláška č. 1/2018
kterou se zrušují některé obceně závazné vyhlášky obce

Vyhláška č.4/2016
o nočním klidu

Vyhláška č.2/2016
o místním poplatku ze psů

Vyhláška č.4/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č.3/2015
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky

Vyhláška č.2/2015
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Vyhláška obce Nemile č.5/2007
o místním poplatku ze psů.

Vyhláška obce Nemile č.4/2007
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška obce Nemile č.3/2007
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obcích Nemile a Lupěné.

Vyhlaška obce Nemile č.1/2003
o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Knihovní řád
místní knihovny v Nemili

Řád veřejného pohřebiště

Řád ohlašovny požárů

Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce

Vyhláška o opatřeních proti vzniku pořádku

Směrnice č.11
ceník za pronájem hrobových míst

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název Obec Nemile (je plátcem DPH)
2. Důvod a způsob založen
Obec Nemile vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Ing.Petr Šimek - starosta
Petr Bezděk - místostarosta
Ing. Helena Ondráčková - účetní, ohlašovna

3. Kontaktní spojení
Obecní úřad Nemile
Nemile 93
789 01 Zábřeh
Telefon: 583 414 524
Kancelář starosty: 583 414 524 mobil: 604 550 313
Kancelář: 583 414 524
Internet. stránky: www.nemile.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Nemile
Nemile 93
789 01 Zábřeh
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Nemile
Nemile 93
78901 Zábřeh
4.3. Úřední hodiny
Pondělí 8.00 - 12,00 12.30 - 19,00
Středa 8.00 - 12,00 12.30 - 19,00
4.4. Telefonní čísla
Kancelář
Kancelář starosty
4.5 Čísla faxu Fax:
4.6 Adresa internetové stránky www.nemile.cz
4.7. Adresa e-podatelny obec@nemile.cz
4.8. Další elektronické adresy
5. Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu/kód banky: 4318183319/0800
6. IČ 00635871
7. DIČ CZ00635871
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hl. dokumentů Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet
9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Nemile
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
14.2. Vydané právní předpisy
Obec Nemile vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření zde.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy zde
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16.2. Výhradní licence V současné době nejsou obcí Nemile poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Nemile

Kontakty na správce najdete ZDE

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec)jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci.Dále vyřizujemeVaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujemeVám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontaktna pověřence pro ochranu osobních údajů:tomas.pavelka@sms-sluzby.cz, tel. +420 739 244 974

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajůpoužívaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupceobce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podnětyodborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí[1] a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[2]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavkůje však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno –naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export)(podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad (ZDE) Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávajíneoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracováníomezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) O N), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujemeZDE
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právotento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu obec@nemile.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem.Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujemeVaše práva.

[1] § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)

[2] Čl. 38 odst. 5 ON

Sazebník úhrad za poskytování informací

pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

(sazebník se zveřejní na webu na stránce Povinné informace, jako položka 15.1 povinné struktury podle vyhlášky MV č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Obec Nemile stanoví

v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu
na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679
a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad
za poskytování informací:

čl. I.

Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

 • jednostranná - 2 Kč
 • oboustranná - 4 Kč

2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

 • jednostranná - 4 Kč
 • oboustranná - 8 Kč

3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka - 3 Kč

4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 včetně úpravy k odeslání - 5 Kč

5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcíí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

1. 1 ks CD - 10 Kč

2. 1 ks DVD - 20 Kč

3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 30 min. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 235,- Kč, započítává se každých započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

čl. V.

Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho týdne od podání předchozí žádosti další žádost.

2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce.

4. Tento sazebník se stanoví na účetní období od 5.6.2018.

5. Sazebník byl schválen usnesením zastupitelstva obce pod č. USN/4/2018/6 ze dne 4.6.2018

V Nemili dne 5.6.2018

Výroční zprávy obce Nemile

Výroční zprávy k nahlédnutí zde.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb

Dokument ke stažení zde.

Registr oznámení dle zákona 159/2006 Sb.

K nahlédnutí zde.