Obecní byty

1. Základní informace

Žadatelé o nájem bytu žádají obec Nemile jako budoucího pronajímatele na základě písemné žádosti o poskytnutí nájmu bytu. Žádost se přijímá na předtištěném tiskopisu a je zařazena do pořadníku uchazečů o byt podle data podání, v témž pořadí se pak budoucím nájemcům bytu uvolněné byty nabízí.

2. Kdo je oprávněn jednat

Žádost o nájem bytu si může podat žadatel starší 18 let, který má trvalý pobyt v Nemili nebo je v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele působícím v Nemikli nebo jeho místních částech na dobu neurčitou (prokazuje se předložením kopie pracovní smlouvy).

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro přijetí žádosti je:

  • žadatel musí být starší 18 let,
  • žadatel musí mít trvalý pobyt v Nemili
  • žadatel nesmí být vlastníkem nebo nájemcem bytu, bytového domu nebo rodinného domu na dobu neurčitou (prokazuje se čestným prohlášením),
  • žadatel nesmí mít žádné dluhy vůči obci Nemile (prokazuje se potvrzením o bezdlužnosti),
  • žadatel není ani v minulosti nebyl nájemcem bytu ve vlastnictví obce Nemile, kterému byl vypovězen nájem pro hrubé porušení povinností nájemce a pro hrubé porušení dobrých mravů v domě (prokazuje se čestným prohlášením),

Po podání žádosti je žadatel zařazen do seznamu žadatelů o nájem bytu na časově omezenou dobu dvou let.

Povinností každého žadatele o nájem bytu je aktualizovat podanou žádost, a to nejpozději před ukončením dvouleté lhůty. Pokud tak neučiní, je jeho žádost vyřazena z evidence.

4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou žádost o nájem bytu včetně příloh žadatel předloží prostřednictvím podatelny Obecního úřadunemile k vyřízení. Žádost je zařazena do seznamu uchazečů o byt.

5. Jaké doklady musíte mít s sebou

Platný občanský průkaz, údaje potřebné k vyplnění žádosti.

6. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vyřízení žádosti se odvíjí od počtu uvolněných bytů.

9. Jaké další činnosti jsou po Vás požadovány

Pravidelně aktualizovat podanou žádost, a to nejpozději před ukončením dvouletého období, jinak je žádost vyřazena z evidence.

10. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obec Nemile postupuje podle Zásad pro hospodaření s byty v majetku obce

11. Kontaktní osoba

Ing. Helena Ondráčková, e-mail: obec@nemile.cz, tel.: 603889292